Deze website alsmede de inhoud van deze website  is het eigendom van Kattenpension Shakira en Gerda van den Berg. De informatie op deze website mag niet worden vermenigvuldigd, worden hergebruikt, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kattenpension Shakira en Gerda van den Berg.

De inhoud van deze website mag gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd worden, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder de volgende bronvermelding:

© Copyright 2018, Kattenpension Shakira - Gerda van den Berg, www.kattenpension-shakira.nl

Kattenpension Shakira behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Kattenpension Shakira dit, schriftelijk, via e-mail, dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Indien u twijfelt of hierover meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Kattenpension Shakira - Gerda van den Berg. Zie de contact gegevens op de website.

Credits:
Social icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Copyright | Kattenpension Shakira |  Gerda van den Berg | Diever | Drenthe